Noteikumi

SIA “EIROPAS LŪŠI”

LV5540301360121

E-mail: info@Saulespuke.com

Telefon +371 / 2 656 93 30

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem interneta veikalā www.spiller.lv (turpmāk i-veikals), pasūtot preces internetā, pa telefonu vai e-pastu. Pirms preces pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet šos noteikumus.


Pārdevējs ir SIA “Eiropas Lūši” (reģistrācijas Nr.55403013601, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV55403013601, juridiskā adrese: Lūši, Praulienas pag. Madonas nov. LV-4824). Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments.
Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces i-veikalā, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces i-veikalā. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.
Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties i-veikalā, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.


Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.
Preču cenas un pieejamība var tikt mainīta bez iepriekšējā brīdinājuma. Visas cenas norādītas Eiro, iekļaujot PVN, bet neiekļaujot piegādes izmaksas.


Preces krāsa var mainīties atkarībā no Jūsu monitora kvalitātes un veida. Mēs nevaram garantēt, ka Jūsu displejs precīzi atspoguļos produkta krāsu. Pricējs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA “Eiropas Lūši’’ patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.


Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi spiller.lv tīmekļa vietnē

 1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi, Klientam tos apstiprinot (tas ir: iepazīstoties ar Noteikumiem un atzīmējot laukā ķeksīti pie Mājas lapā norādītā apgalvojuma „Es izlasīju un piekrītu Lietošanas noteikumi “), ir pusēm juridiski saistošs dokuments, kas tiek uzskatīts par Noteikumu neatņemamu sastāvdaļu, un kurā tiek norādīti Klienta un (vai) Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, Preču pirkšanas un apmaksas par tām noteikumi un kārtība, Preču piegādes un atgriešanas noteikumi un kārtība, Pušu atbildība, kā arī citi noteikumi, kuri saistīti ar Preču pirkšanu – pārdošanu Mājas lapā noteikumi. Šajos Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumos ar lieliem sākuma burtiem rakstītiem terminiem un vārdu savienojumiem ir nozīme, kura noteikta Tīmekļa vietnes izmantošanas kārtībā.

1.2. Pārdevējs nodrošina Klientam iespēju izvēlēties un pasūtīt (veicot Preču pasūtījumu), kā arī noslēgt līgumu par Preču pirkšanu Tīmekļa vietnē, kas ir pieejama 7 (septiņas) dienas nedēļā.

1.3. Interneta veikala tirdzniecība tiek veikta un iegādātās Preces tiek piegādātas Latvijas Republikas teritorijā, kā arī uz pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, vienojoties atsevišķi par piegādes noteikumiem.

1.4. Pirkt Preces Tīmekļa vietnē ir tiesības:

1.4.1. rīcībspējīgām fiziskām personām, tās ir personas, kuras ir sasniegušas pilngadību, kuru rīcība nav ierobežota likumā noteiktajā kārtībā;

1.4.2. nepilngadīgiem 14-18 gadu vecumā, bet tikai tad, ja ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, ja tie disponē savus ienākumus vai ir emancipēti;

1.4.3. juridiskām personām, kuras pārstāv persona, kas darbojas saskaņā ar šīs juridiskās personas dibināšanas dokumentiem;

1.4.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji, iesniedzot dokumentu, kas apliecina tiesības rīkoties šādas fiziskas vai juridiskas personas vārdā (pilnvara, prokūra, utt.).

1.5. Visi Līgumi attiecībā uz Preču iegādi Tīmekļa vietnē tiek sastādīti latviešu valodā. Būtiskie Līguma noteikumi un informācija par pasūtītām Precēm tiek iesniegti Pircējam Preču pasūtījuma iesniegšanas Tīmekļa vietnē brīdī.

 1. Preču pasūtīšana

2.1. Jūs varat pasūtīt Preces Tīmekļa vietnē divos veidos:

2.1.1. reģistrējoties Tīmekļa vietnē (izveidojot kontu) un pieslēdzoties Kontam, ievadot savu e-pasta adresi un paroli;

2.1.2. nereģistrējot Tīmekļa vietnē Kontu (kā Vieslietotājs), tomēr Preču pasūtīšanas apstiprināšanas veidlapā, izmantojot tīmekļa vietnes līdzekļus, jāsniedz Personiskā informācija.

2.2. Pasūtot Preces veidos, kādi norādīti 2.1.1. un 2.1.2. punktos, Klientam attiecīgajos informācijas laukos, kas norādīti Tīmekļa vietnē, ir jānorāda viņa / viņas Personīgā informācija, kas nepieciešama pienācīgai Preču pasūtījuma izpildei: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Iesniedzot Preču pasūtījumu un izsakot savu piekrišanu “Es izlasīju un piekrītu ” (vai analogai norādei, kas izsaka Klienta gribu), Pircējs bez nosacījumiem apstiprina, ka viņam / viņai ir tiesības iegādāties preces Tīmekļa vietnē un noslēgt Līgumu par to iegādi.

2.2. Visos gadījumos, pirms Preču pasūtījuma apstiprināšanas šajā Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumu sadaļā noteiktajā kārtībā, Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumu dokumentu redakciju, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī, un jāizsaka sava piekrišana tiem. Par iepazīšanos un piekrišanu Noteikumu dokumentiem Pircējs apstiprina Tīmekļa vietnes izmantošanas kārtībā noteiktajā veidā un nosacījumos. Preču pasūtījumu var iesniegt un saņemt Pārdevēja apstrādei tikai tad, ja Pircējs ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem. Visos pārējos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņam nav tiesību pasūtīt Preces Tīmekļa vietnē.

2.3. Lai noslēgtu Līgumu par Preču iegādi, Klientam ir jāveic Tīmekļa vietnē norādītās tehniskās darbības, kā arī sekojot Tīmekļa vietnē norādītajiem paziņojumiem un (vai) saitēm, Klientam jāiesniedz Pārdevējam Preču pasūtījumu:

2.3.1. izvēlieties vienu vai vairākas Tīmekļa vietnē piedāvātās Preces, un, norādot katras nopērkamās Preces datus (vienību skaits utt.), un noklikšķinot uz Tīmekļa vietnes saites “Ielikt grozā”, tādā veidā pievienot tās savam preču grozam.

2.3.2. pēc Preču groza izveidošanas, t. i. pēc tam, kad esat izvēlējies visas iegādei nepieciešamās Preces, noklikšķiniet uz Tīmekļa vietnē esošas Preču groza ikonas, kas novedīs Klientu uz citu tīmekļa logu, kurā viņš varēs apskatīt savu izvēli (pasūtījuma datus). Klients, nospiežot ikonu ar uzrakstu “Noformēt pirkumu”, tiks novirzīts uz citu Tīmekļa vietnes logu, kurā, pievienojoties Kontam/izveidojot Kontu (ja šī darbība netika veikta iepriekš) vai izvēloties iepirkties ar Viesa tiesībām, un tālāk ierakstot/izvēloties Tīmekļa vietnes pieprasītos datus (piegādes adresi, maksājuma veidu un citu informāciju, kuru pieprasa Tīmekļa vietne) varēs apstiprināt Pārdevējam iesniegto Preču pasūtījumu.

2.4. Klients apstiprina iesniegto Preču pasūtījumu, noklikšķinot uz ikonas ar nosaukumu “Apstiprināt”. Līdz šim brīdim Pircējam ir tiesības mainīt Preču pasūtījumu, mainot izvēlētās Preces un/vai Preču datus, piegādes informāciju un apmaksas par Precēm veidu.

2.5. Pēc tam, kad Klients ir izpildījis Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumu 2.4. punktā norādītās darbības, un 2.5. punktā iepriekš norādītajā kārtībā apstiprinot Preču pasūtījumu, izteiktu, pamatojoties uz Klienta gribu, saskaņā ar Noteikumiem, noslēgt ar Pārdevēju Līgumu Preču iegādei Tīmekļa vietnē.

2.6. Apstiprinot Klienta iesniegto Preču pasūtījuma saņemšanu, Pārdevējs uz Pircēja norādīto e-pasta adresi nosūta automātiski ģenerētu elektronisko ziņojumu ar tēmu “Salons Saulespuķe – pasūtījums”, kurā ir norādīti visi nepieciešamie Preču pasūtījuma dati.

2.7. Saņemot izpildei Jūsu iesniegto Preču pasūtījumu, Pārdevējs uzreiz pārbauda, vai Preču pasūtījumā norādītās Preces (pēc to veida, daudzuma utt.) ir Pārdevēja noliktavā. Ja Pārdevējs nevar piegādāt Klientam (Pircējam) visas vai daļu no pasūtītajām Precēm šajos Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumos un (vai) Noteikumos noteiktajā kārtībā, Klients tiks informēts par attiecīgu Preču pasūtījuma statusu un pieņems lēmumu par tā izpildi (daļēju izpildi vai pilnīgu atteikumu (anulēšanu)). Jebkurā gadījumā Pārdevējs patur sev tiesības 3 (trīs) darba dienu laikā no Klienta apstiprinātās Preču pasūtījuma iesniegšanas (šā panta 2.7. punkts) atcelt šādu pasūtījumu, ieskaitot apstākļus, kas minēti 2.11. punktā (Pārdevējs darīs visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk informētu Klientu par Preču pasūtījuma statusu).

2.8. Iepazīstoties ar Noteikumiem, piekrītot tiem un apņemoties tos ievērot, Pircējs apstiprina, ka neiebilst tam, ka Noteikumi netiks doti Pircējam atsevišķi rakstiski (papīra formā), ja vien Līgumslēdzējas puses nav vienojušās citādi. Visos gadījumos, ja Pircējs vēlas, var pārskatīt, saglabāt un (vai) izdrukāt Noteikumus, tos var lejupielādēt no Tīmekļa vietnes vai sazināties ar Pārdevēju ar atbilstošu pieprasījumu pa e-pastu info@spiller.lv.

2.9. Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kas radušies trešo personu nelikumīgas Konta izmantošanas dēļ. Gadījumā, ja, neievērojot Noteikumu prasības, kontam pieslēgsies jebkura cita persona, un, izmantojot Kontu, iesniegs Preču pasūtījumu, tiks uzskatīts, ka šīs Preces pasūtījis un (vai) iegādājas Pircējs.

2.10. Pārdevējs patur tiesības izpildīt tikai tos apstiprinātos Preču pasūtījumus, kuros tika pareizi un precīzi iesniegti Preču pasūtījuma un citi Preču iegādei un (vai) piegādei nepieciešamie dati (ieskaitot Preču piegādes adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi utt.), kā arī, ja Pārdevējs nav noteicis Klienta krāpnieciskas pazīmes (tai skaitā Tīmekļa vietnes aizsardzības pārkāpšanu, Tīmekļa vietnes sistēmas neatļautu lietošanu, sveša Klienta pieslēgšanos un paroles izmantošanu vai citas personas vārda izmantošanu).

2.11. Klients, izteicot piekrišanu šiem Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumiem, piekrīt, ka viņa Personīgie dati, kas minēti 2.2. punktā, tiks apstrādāti Preču un pakalpojumu tīmekļa vietnē (elektroniskās tirdzniecības) un tiešā mārketinga nolūkos. Pārdevējs apliecina, ka Pircēja sniegtā Personiskā informācija sakarā ar Preču pasūtījumu un Līguma noslēgšanu tiks izmantota Preču pirkšanas – pārdošanas darījumu noslēgšanas Tīmekļa vietnē un izpildes nolūkos, saskaņā ar Konfidencialitātes politiku.

2.12. Klients, piekrītot, ka viņa Personīgā informācija tiktu apstrādāta Preču un pakalpojumu pārdošanas Pārdevēja Tīmekļa vietnē (elektroniskās tirdzniecības) nolūkos, arī piekrīt, ka viņa norādītajā e-pastā un tālruņa numurā tiks nosūtīti informatīvie ziņojumi, kas ir nepieciešami, lai izpildītu Preču pasūtījumu.

 1. Pirkšanas – pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

3.1. Pārdodamo Preču iesniegšana Tīmekļa vietnē nerada nekādas saistības Pārdevējam. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs saņem automātiski ģenerētu Pārdevēja elektronisko ziņojumu ar tematu “Salons Saulespuķe – pasūtījums” (vai līdzvērtīgs ziņojums) un ir derīgs līdz pilnīgai saistību izpildei saskaņā ar šo Līgumu. Pircēja iespēja atcelt Līgumu ir noteikta šo Pirkšanas – pārdošanas noteikumu 8. sadaļā.

3.2. Kopā ar Pircēja Tīmekļa vietnē iesniegto Pasūtījumu šie Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi un citi noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja noslēgtu līgumu, kas ir saistošs juridisks dokuments abām Līguma pusēm.

 1. Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā šo Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības atteikties no Līguma šajā Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumu 8. sadaļā noteiktajā kārtībā.

4.3. Izveidojot vietnē savu Kontu, Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus vietnei pievienošanās datus. Ja Pircējs pazaudē savus vietnei pievienošanās datus, tad nekavējoties par to ir jāinformē Pārdevēju, pa e-pastu info@spiller.lv.

4.4. Pircējs, kas izmanto Vietni, apņemas ievērot šos Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumus, Noteikumus, pārējos nosacījumus, norādītus Vietnē, kā arī ievērot Latvijas Republikas tiesību aktus.

 1. Pārdevēja saistības

5.1. Pārdevējs apņemas pēc šiem Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumiem un Tīmekļa vietnē noteiktajiem nosacījumiem atļaut klientam izmantot Vietnē sniegtos pakalpojumus.

5.2. Pārdevējs apņemas ievērot Klienta privātuma tiesības uz viņu rīcībā esošo personisko informāciju, t.i. Pircēja norādītos personas datus kārtot tikai Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

5.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces pēc viņa norādītās adreses, saskaņā ar Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumu 7. sadaļā noteiktajiem nosacījumiem.

 1. Preču cena, samaksas kārtība un termiņi

6.1. Visas cenas Tīmekļa vietnē un Preču pasūtījumā ir norādītas eiro valūtā un tajās ir iekļauts PVN un citi nodokļi (ja tādi piemērojami). Pārdevējs piedāvā iegādāties Preces Mājas lapā ar piegādi Latvijas Republikas teritorijā. Tāpēc gadījumā, ja, ar atsevišķu Pircēja un Pārdevēja vienošanos Preces tiek piegādātas ārpus Latvijas Republikas un (vai) Eiropas Savienības robežām, pats Pircējs būs atbildīgs par nodokļiem, kas saistīti ar Preci, samaksu, ieskaitot, bet neaprobežojoties, jebkuriem importa, ievedmuitas, PVN un citiem nodokļiem, ja tādi piemērojami.

6.2. Preču piegādes izmaksas un (vai) citu Trešo personu pakalpojumu izmaksas (ja tādas piemērojamas) Preces (-ču) cenā nav iekļautas, ja vien Tīmekļa vietnē nav skaidri norādīts un deklarēts, ka noteiktos nosacījumiem Preču piegāde ir bezmaksas. Piemērojamās preču piegādes izmaksas tiek norādītas un iesniegtas Pircējam Preču pasūtīšanas brīdī.

6.3. Precēm var tikt piemērotas atlaides, kuras netiek summētas, izņemot gadījumus, kad konkrētas atlaides vai akcijas noteikumi neparedz citādi, un tas ir skaidri noteikts un publicēts Tīmekļa vietnē un (vai) jebkurā citā Noteikumu dokumentā. Reģistrētie klienti saņem ekskluzīvu iespēju iegādāties preces ar 10% atlaidi no standarta cenas, taču jāņem vērā, ka šī atlaide nepiemērojas precēm, kurām jau ir speciālās atlaides, īpašā piedāvājuma precēm un komplektiem.

6.4. Pārdevējam ir tiesības mainīt Tīmekļa vietnē norādīto Preces cenu pēc Klienta pasūtījuma pieteikuma tikai tad, ja tas attiecas uz informācijas sistēmas tehniskajām kļūdām Tīmekļa vietnē. Pārdevējs iepriekšminētajos apstākļos, mainot Preces cenu, nekavējoties par to informē Pircēju un saskaņo ar viņu turpmāku Preces pasūtījuma izpildi. Ja Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircēja pasūtījums tiek atcelts, un gadījumā, ja Pircējs jau ir samaksājis Preču cenu un (vai) par Preces piegādi, visas samaksātās summas tiek atmaksātas Pircējam.

6.5. Pircējs samaksā par Precēm un Preču piegādi (ja Preču cenai tiek atsevišķi piemērotas un aprēķinātas Preču piegādes izmaksas) Priekšapmaksu par Precēm (t.i., pirms Preču piegādes un nodošanas Pircējam), izmantojot elektronisko maksājumu pakalpojumu caur norēķinu partnera sistēmu Klix, kuras operators ir AS Citadele banka, vai citas Pārdevēja apstiprinātās sistēmas, kas publicētas Tīmekļa vietnē. Klix nodrošina apmaksas iespējas ar maksājuma kartēm un Citadele, SEB, Swedbank un Luminor internetbankām.

Ja jūs izvēlaties samaksāt par Precēm šajā punktā norādītajā veidā, mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka tādā gadījumā var tikt piemēroti attiecīgas tīmekļa vietnes, uz kuru Jūs tiksiet novirzīti, izmantošanas un personas datu apstrādes noteikumi;

6.6. Veicot apmaksu par Precēm 6.5. punktā norādītajā veidā, Pircējs apņemas nekavējoties samaksāt par Precēm. Saņemot maksājumu operatora apstiprinājumu par Jūsu apmaksu par Precēm, tiek sākta Preču sūtījuma izveide un tiek sākta Preču piegādes termiņa aprēķināšana, kas minēta šo Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumu 7.2. punktā. Ja Pircējs nepilda pienākumu samaksāt par Precēm, tiek uzskatīts, ka Pircējs atsakās no Līguma, un Pārdevējam nav nekādu pienākumu pret Pircēju, kas izriet no šī Līguma. Tā rezultātā Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 6.5. punktā norādīto maksājuma veidu, nesamaksā par Precēm 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad tiek iesniegts Preču pasūtījums Tīmekļa vietnē.

6.7. Katrā gadījumā, kad tiek iesniegts Preču pasūtījums, pēc Līguma noslēgšanas Pircējs piekrīt, ka pasūtījuma elektroniskais PVN faktūrrēķins ar pirkuma datiem tiks nosūtīts uz e-pasta adresi, kas norādīts pirkuma brīdī. Faktūrrēķins tiek nosūtīts uz e-pastu darba dienās. Lūdzu ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Pircējs ir PVN maksātājs, obligāti laukā “Komentāri un papildu informācija” jāietver arī Pircēja PVN maksātāja numurs.

 1. Preču piegāde

7.1.Pasūtījuma iesniegšanas (veidošanas) laikā Pircējs izvēlas Preču piegādi uz Pircējam ērtāko Omniva pakomātu. Omniva Pircējam nosūta īsziņu, ar informāciju, kad prece ir gatava izņemšanai no pakomāta.

7.2. Ja Pārdevējs nopietnu apstākļu dēļ, kas norādīti šajos Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumos, nevar piegādāt Pircējam pasūtītās Preces (un ja nav iespējams piedāvāt līdzvērtīgu vai ar savām īpašībām labāku Preci) 5 (piecu) darba dienu laikā apņemas atdot Pircējam samaksāto naudu, ja tas tika izdarīts saskaņā ar Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 6.5. punktu.

7.3. Izņemot Preces no Omniva pakomāta, Preču nejauša zaudējuma un (vai) bojājuma risks pāriet Pircējam.

7.4. Preču daudzums un to iepakojums Pircējam jāpārbauda nekavējoties pēc to izņemšanas no Omniva pakomāta. Ja tiek konstatēts Preču daudzuma trūkums, Preču un (vai) Preču iepakojuma bojājumi, par šādiem trūkumiem nekavējoties jāinformē Pārdevējs rakstiski pēc Tīmekļa vietnē vai Noteikumos norādītajiem kontaktiem, kā tas ir apspriests šo Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumu 7.10. punktā. Tādā gadījumā bojājumi, radušies Pārdevēja vainas dēļ, tiek novērsti kārtībā un termiņos, par kuriem Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies. Pēc tam Jūsu iesniegtās pretenzijas sakarā ar nodoto Preču daudzumu un (vai) iepakojumu netiks pieņemtas.

7.5. Pircējam rakstiski jāinformē Pārdevējs par konstatētajiem acīmredzamiem Preču kvalitātes (iepakojuma bojājumi, daudzuma neatbilstība utt.) defektiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no Preču nodošanas dienas (citādi, pēc termiņa beigām, Pircējs nevarēs iesniegt Pārdevējam pretenzijas par acīmredzamiem nodoto Preču defektiem). Tādos gadījumos piemērojams šī pārdošanas-pirkšanas noteikumu 7.6. punkts. Mēs vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka minētais punkts neattiecas uz gadījumiem, kad Tīmekļa vietnē ir skaidri norādīts, ka pārdodamo Preču iepakojums ir bojāts, un attiecīgi Preces tiek pārdotas par zemāku cenu. Tiek uzskatīts, ka, pasūtot šādas Preces, Pircējs piekrīt tās iegādāties noteiktos apstākļos, un nākotnē nevar izvirzīt Pārdevējam prasības vai pretenzijas par Preču iepakojuma bojājumiem vai trūkumiem.

 1. Līguma atteikuma tiesības, Preču atdošana atpakaļ un maiņa

8.1. Pārdoto Preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas Preces tiek apmainītas, atdotas atpakaļ un (vai) atceltas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un saskaņā ar kārtību, kas paredzēta šajos Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumos.

8.2. Ja Pircējs ir Patērētājs, patur tiesības nenorādot iemeslus atteikties no Līguma rakstiski paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces nodošanas (piegādes dienas). Gadījumā, ja Līgums aptver un ir noslēgts sakarā ar vairāku Preču iegādi, kuras tiek piegādātas Patērētājam atsevišķi, tiesības atcelt Līgumu beidzas pēc 14 (četrpadsmit) kalendārām dienām no p-ēdējas preces nodošanas (piegādes) saskaņā ar Līgumu.

8.3. Ja grib atteikties no Līguma, Patērētājam jāiesniedz Pārdevējam Preču atgriešanas pieprasījums brīvā formā (Patērētājs var izmantot arī Līguma atteikuma formu, kas ir atrodama spiller.lv tīmekļa vietnē). Pircēja, kas ir Patērētājs, paziņojums par Līguma atteikumu jānosūta Pārdevējam šo Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 12.4. punktā norādītajiem kontaktiem vai jāiesniedz Pārdevējam, izmantojot Tīmekļa vietnes funkcionalitātes, noklikšķinot uz atbilstošas Preču atteikuma pogas un veicot citas Tīmekļa vietnes pieprasītās darbības.

8.4. Saskaņā ar šajā iedaļā noteikto kārtību, iesniedzot Pārdevējam paziņojumu par Līguma atteikumu, Pircējam, kurš ir Patērētājs, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pārdevējam iesniedza attiecīgu paziņojumu, jānodod Prece Pārdevējam (ja tā jau bija nodota viņam), nosūtot to (izmantojot kurjera pakalpojumus) uz adresi: SIA “Eiropas Lūši”, Praulienas pag., Madonas novads, LV-4824.

8.5. Pārdevējam ir jāatgriež visus Pircēja, kurš ir Patērētājs, saņemtos maksājumus, tostarp Preču piegādes izmaksas, ja tās tika piemērotas (izņemot papildu izmaksas, kas radās Pircējam izvēloties citu, nevis lētāko piegādes veidu, kas tiek piedāvāts Tīmekļa vietnē) nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par lēmumu izmantot Līguma atteikuma tiesības. Pārdevējs atmaksā Pircējam viņa samaksāto summu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko Klients izmantoja sākotnējā maksājuma darījumā, ja vien Pircējs nepiekrīt citam Pārdevēja piedāvājumam. Pārdevējs var neatmaksāt Pircējam samaksātās summas (Preces cenu un (vai) piegādes izmaksas), līdz Preces netiks atdota atpakaļ Pārdevējam vai līdz Pircējs neiesniegs rakstiskus pierādījumus, kas apliecina, ka Prece ir nosūtīta Pārdevējam (atkarībā no tā, kas notiks agrāk).

8.6. Pircējam atgriežot Preces jāievēro šādi nosacījumi:

8.6.1. Precei jābūt atgrieztai oriģinālajā, nebojātā iepakojumā (šis punkts nav piemērojams, ja tiek atgriezta nekvalitatīva Prece);

8.6.2. Prece nedrīkst būt Pircēja sabojāta;

8.6.3. Prece nedrīkst izskatīties lietota, nedrīkst zaudēt komerciālo izskatu (šis punkts nav piemērojams, ja tiek atgriezta nekvalitatīva Prece);

8.6.4. Pircējam jāatgriež tāds Preces komplekts, kādu ir saņēmis no Pārdevēja;

8.6.5. ir jāiesniedz Pasūtījuma numurs;

8.6.6. Pircējs nedrīkst atgriezt Preces, kuras tika nopirktas ne no Pārdevēja vai kuras tika tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmiskajām vielām, atklātai liesmai, augstai temperatūrai, asiem priekšmetiem utt.), vai ja ir pārkāpti Preces lietošanas vai uzglabāšanas noteikumi, vai Preces tika izmantotas nepareizi vai neatbilstošam nolūkam.

8.7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās Preces, ja Pircējs nepilda šajā iedaļā noteikto preces atgriešanas kārtību. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtību, kuru samazina darbības/faktori/apstākļi, kas nav nepieciešami tam, lai noteiktu Preces raksturu, īpašības, komplektāciju.

8.8. Pircējam, kas ir Patērētājs, ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču saņemšanas dienas mainīt Preci, kas ir līdzvērtīga un cita izmēra, formas, krāsas, modeļa vai komplektācijas, izņemot Preces, kas ir šīs iedaļas 8.12.punktā, kuras jāatgriež izmantojot turpmāk aprakstīto procedūru tikai tad, kad tiek saņemta Pārdevēja piekrišana). Ja Preces maiņas laikā rodas cenu starpība, Pircējam ir jāapmaksā Pārdevējam saskaņā ar pārrēķinātām Preču cenām. Pircēja pieprasījums nomainīt Preci tiek izpildīts, ja ir izpildīti visi šīs iedaļas 8.6. punktā paredzētie nosacījumi, un nav citu Noteikumos paredzēto apstākļu. Lai izmantotu šīs tiesības, Pircējam Prece jāpiegādā Pārdevējam šīs iedaļas 8.4. punktā noteiktajā kārtībā un jāiesniedz Preču iegādes dokumenti.

8.9. Ja Pārdevējam nomaiņai nav atbilstošu Preču, Pārdevējs informē Pircēju un Pircējam ir tiesības atdot Preci Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā paziņojuma dienas. Tādā gadījumā tiek piemēroti augstāk aprakstītie kvalitatīvu Preču atgriešanas noteikumi.

8.10. Ja Prece tiek atgriezta saskaņā ar šo Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 8.1. – 8.7. punktos noteiktajā kārtībā, vai tiek nomainīta pret citu Preci saskaņā ar Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 8.8. punktu, Pircējs sedz visas Preču atgriešanas izmaksas. Kad Pārdevējam tiek atgrieztas nekvalitatīva Prece, Pārdevējs atlīdzina Pircējam Preču atgriešanas izmaksas.

8.11. Ja atgriežamai Precei ir defekts, to var atgriezt Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 8.4. punktā noteiktajā kārtībā. Prece ir jāatgriež kopā ar trūkumu aprakstu, kā arī pieprasījumu par naudas atmaksu.

 1. Preču kvalitātes garantija

9.1. Uz Precēm attiecas to ražotāja piešķirtā kvalitātes garantija un (vai) derīguma termiņš, kurām konkrētais termiņš (ilgums) un (vai) citi nosacījumi, tostarp nosacījumi garantijas nepiemērošanai, tiek minēto Preču aprakstos, uz Preces iepakojuma un (vai) kopā ar Precēm izsniegtajās garantijas kartēs (talonos). Ja noteikta veida Precēm ražotāja kvalitātes garantija netiek izsniegta, uz šīm precēm attiecas piemērojamajos tiesību aktos paredzēta 24 (divdesmit četru mēnešu) Preču kvalitātes garantija.

9.2. Pircējam, kas iegādājās neatbilstošas kvalitātes Preci, pēc savas izvēles ir tiesības:

9.2.1. pieprasīt no Pārdevēja bez maksas novērst Preces trūkumus; vai

9.2.2. pieprasīt no Pārdevēja bez maksas nomainīt neatbilstošas kvalitātes Preci pret atbilstošas kvalitātes Preci; vai

9.2.3. pieprasīt no Pārdevēja attiecīgi samazināt Preces cenu; vai

9.2.4. vienpusēji izbeigt Līgumu un pieprasīt atgriezt par samaksāto Preces cenu.

9.3. Pircējs saprot, ka Tīmekļa vietnē attēloto Preču krāsa, forma un (vai) citi parametri, var neatbilst faktiskajai Preces formai, krāsai un (vai) citiem parametriem atkarībā no Pircēja izmantotās ierīces tehniskām īpašībām. Tāpēc gadījumā, ja Jums nepieciešama plašāka informācija, rekomendācijas vai ieteikumi attiecībā uz mūsu Precēm, lūdzu, sazinieties tieši ar Pārdevēju pa e-pastu info@spiller.lv.

 1. Pārdevēja piemērotie mārketinga pasākumi

10.1. Pārdevējs patur sev tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā ievietot un (vai) atcelt piedāvājumus, akcijas vai mainīt Preču cenas, kas publicētas Tīmekļa vietnē, vai jebkuru Tīmekļa vietnes materiālu vai saturu, neskarot Klienta tiesības, ieskaitot Līguma nosacījumus, kas noslēgti līdz šāda grozījuma.

 1. Informācijas apmaiņa

11.1. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus Pircējam Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumu 2.2. punktā noteiktajā kārtībā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

11.2. Klients nosūta visus ziņojumus un jautājumus Pārdevējam uz šo Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu 12.4. punktā norādītajiem kontaktiem.

 1. Beigu noteikumi

12.1. Šie pirkšanas-pārdošanas noteikumi ir neatņemama Noteikumu sastāvdaļa. Jautājumi, kas saistīti ar Preču iegādi Tīmekļa vietnē un Tīmekļa vietnes izmantošanu, kas nav reglamentēti šajos Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumos, ir reglamentēti Tīmekļa vietnes izmantošanas kārtībā un (vai) citos Noteikumu dokumentos. Pretrunu gadījumā starp citiem dokumentiem, kas veido Noteikumus, un šiem Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem, tiek piemēroti Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi.

12.2. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visi strīdi, kas saistīti ar Līguma izpildi, pārkāpšanu, atcelšanu vai spēkā neesamību, pretenzijas un (vai) strīdi tiek atrisināti sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas panākt vienošanos, strīdus izšķir Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā, kā noteikts Tīmekļa vietnes izmantošanas kārtībā.

12.3. Pārdevējam ir tiesības grozīt vai papildināt Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumus tā, kā paredzēts Tīmekļa vietnes izmantošanas kārtībā, tādēļ iesniedzot Preču pasūtījumu tiks piemēroti Preču pirkšanas- pārdošanas noteikumi, kas bija spēkā Preču pasūtījuma brīdī. Visos gadījumos Pircējs apņemas iepazīties ar Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem pirms katra Preču pirkuma, atzīmējot, ka ir iepazinies ar Noteikumiem. Tādā veidā Pircējs apstiprina, ka viņš ir izlasījis un sapratis Preču pasūtījuma brīdī spēkā esošos Noteikumus, kas tiek publicēti Tīmekļa vietnē, ieskaitot aktuālu Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu redakciju.

12.4. Ja Jūs vēlaties Mūs informēt par Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu pārkāpšanu, ja rodas jautājumi, pretenzijas, vai Jums ir nepieciešama Mūsu palīdzība attiecībā uz Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu interpretāciju vai to piemērošanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@spiller.lv vai sūtiet uz adresi: SIA “Eiropas Lūši”, Praulienas pag., Madonas novads, LV-4824. Mēs atbildēsim uz Jūsu jautājumiem, kas saņemti rakstiski, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas.

To top